با سلام
خواهش می کنم استانداردهای ASTM-D3974,
ASTM-D2887
ASTM-D7169
ASTM-B3111
متاسفانه پوشه های مربوطه خالی بودند.
با تشکر