استانداردهای ASTM درخواستی شما :ASTM E303 -ASTM D4412 -ASTMD 664
ASTM D2725- ASTM D4310-ASTM D4084-ASTM D2335-
ASTM D1988-ASTM D4984- ASTM D3031- ASTM D1072.
( هر کدام از استانداردها را خواستید ایمیل بزنید :
CompilerAuto17@gmail.com
و نیز اگر استاندارد دیگری تقاضا داشتید " کد استاندارد درخواستی خود را ایمیل بزنید )