مسترکارت یکی ازمعتبرترین ارائه دهندگان کارت های اعتباری دردنیا محسوب می شود که تصمیم دارد کارت های اعتباری جدید خود رابه اسکنرداخلی اثرانگشت تجهیزکند.
شرکت مسترکات دلیل این کاررا افزایش پرداخت های موبایل با کمک تاییدیه اثرانگشت اعلام کرده است و مسترکار را به آن داشته است که ازویژگی شناسایی اثرانگشت درکارت های خوداستفاده کند واین اسکنراثرانگشت ر ادرقسمت زیرین کارت های اعتباری خو دقرارداده است.
به گفته مسئولان این شرکت کارت های ارائه شده با تمامی دستگاه های تشخیص تراشه پایین کد کارمی کند.این کارت ها درحال حاضر به صورت آزمایشی درآفریقای جنوبی مورد استفاده قرارگرفته است و برنامه های بیشتری برای آزمایش این کارت ها دراروپا، آسیا- اقیانوسیه اجرامی شود.
مشتریانی که قصد استفاده ازاین کارت های جدید را دارند می بایست به یکی ازمراکزشرکت مراجعه کنند و پس ازاسکن، اثرانگشت آن ها را وارد کارت شود و به صورت اطلاعات کد گذاری شده به روی تراشه EMV کارت قرار می گیرد و حداکثر کاربران می توانند ۲ اثرانگشت را برای کارت تعریف کنند و امکان تعریف اثرانگشت افراد دیگر بر روی کارت وجود ندارد.
استفاده ازاسکنر اثرانگشت امنیت استفاده ازکارت های اعتباری رابسیاربالا می برد و امکان فراموش رمز واستفاده ازرمزهای طولانی رابرطرف می کند