سلام به همه دوستان
از شما کمک برای انتخاب آلیاژ برای جوشکاری fsw فولاد به فولاد میخواهم،که کدام فولاد کاربردی تر و صنعتی تر است؟و چه ایده جدیدی در رابطه با این موضوع میتوان کار کرد؟