ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی “ ورود به حساب” کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
 1. #1
  آسمون
  ناظـم سایـت
  تاریخ عضویت
  2012/11/06
  محل سکونت
  زیر چتر آسمون...
  سن
  27
  نوشته ها
  1,608
  3,143
  2,397

  Posticon (3) جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي(FSW)

  .
  جوشکاري اصطکاکي اغتشاشی

  Friction Stir Welding (FSW)


  «جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي»، يک روش جديد حالت جامد جوشکاري است. اين روش، بازدهي انرژي بالا و سازگاري خوبی با محيط زيست دارد. همچنین، در صنايع هوافضا و ساير صنايع حساس، ميتواند براي اتصال آلياژهاي پايه ی آلومينيوم استحکام بالا که با روش هاي معمولي، به راحتي جوشکاري نميشوند، بهکار رود. در دههی گذشته، جوشکاریِ اصطکاکي اغتشاشي، بيشترين توسعه را در اتصالات داشته است. فرآيند اصطکاکي اغتشاشی براي ايجاد تغييرات ميکروساختاري در مواد نیز، به کار ميرود.




  روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اولين بار، در مؤسسه ي جوشکاري بريتانيا، به عنوان روش اتصال حالت جامد، ابداع شد و براي جوشکاري آلياژهاي آلومينيوم، به کار گرفته شد.
  اساس کار جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي، بسيار ساده است. همانطور که در «شکل 1» میتوان دید، يک ابزار غيرمصرفي چرخان، با يک پين با طراحي مشخص و يک شانه، به لبه هاي مجاور صفحات متصل شونده وارد مي شود و در امتداد خط اتصال،پيشروي ميکند.






  شکل 1:
  تصوير شماتيک جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي


  جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي،نسبت به ساير روشهاي جوشکاري، انرژي کمتري مصرف ميکند؛ به گاز محافظ و فلاکس نيازي ندارد و سازگار با محيط زيست است. همچنين، نیازی به فلز پرکننده ندارد. لذا، هرآلياژ آلومينيوم را ميتوان بدون نگراني از به هم خوردن ترکيب شيميايي آن، جوشکاري کرد. حتي ميتوان آلياژهايی با ترکيب متفاوت را نيز، جوشکاري نمود. علاوه بر این، اين روش جوشکاری، براي وضعيت هاي مختلف جوشکاري، نظير جوش لب به لب، Tشکل و فيلت، قابل کاربرد است.

  پارامترهاي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي

  فرآيند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی همراه باجابه جايي پيچيده و تغييرشکل پلاستيک است. «پارامترهاي جوشکاري»، «هندسه ي ابزار» و «طراحي اتصال»، بر الگوي سيلان ماده و توزيع دما مؤثر هستند. همچنين، تغيير شکل ريزساختاريماده نيز، تابع اين عوامل است.



  • هندسه ي ابزار: هندسه ي ابزار، مهمترين عامل تأثيرگذار روي این فرآيند است و مهمترين نقش را درسيلان ماده بازي ميکند. يک ابزار جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی دو قسمت دارد: «پين» و «شانه». همچنين، ابزار، دو عملکرد دارد: «ايجاد گرماي موضعي» و «سيلان ماده».
  • در وهله ي اول و در ابتداي تماس پين با ماده، در اثر اصطکاک، گرما ايجاد مي شود.مقداري از گرما نيز، در اثر تغيير شکل پلاستيک ماده به وجود می آید. پين تا جايي کهشانه روي سطح قطعه کار بنشيند، فرو ميرود. اصطکاک بين شانه و قطعه کار در اين مرحله، قسمت اعظم گرماي فرآيند را توليد ميکند. از جنبه ي توليد گرما، نسبت اندازه ي پين و شانه نیز مهم است؛ اما، ساير پارامترهاي طراحي، تأثير چنداني روي گرماي توليدي ندارند. شانه همچنين، محدوده ي گرم شدن قطعه را نيز، تعيين میکند.
   عملکرد دوم ابزار، گرداندن و حرکت ماده است. شکل گيري ريزساختار و خواص حاصل، بستگي به هندسه ي ابزار دارد. معمولاً، از شانهي مقعر و پين استوان هاي رزوه دار استفاده ميشود.
   «شکل 2»، دو نمونه از ابزارجوشکاري اصطکاکي اغتشاشي را نشان ميدهد. در ابزار مارپيچي، حجم جابه جاشوندهيماده، تا 60% و در ابزار سهشياري، تا 70% کاهش مييابد. مزيت اين نوع طراحيها،کاهشنيروي اصطکاکي، امکان سيلان قسمتي از ماده که تغيير شکلپلاستيک داده، تسهيل حرکت فرورونده ي ابزار و افزايش فصل مشترک بين پين و مادهيتغييرشکلپلاستيکداده، همزمان با توليد گرماي بيشتر ميباشد.
   عامل اصلي برتري اين نوعپينها نسبت به پينهاي ساده، نسبت حجم پيچيده شده هنگام چرخش به حجم خود پين است؛يعني، نسبت حجم ديناميک به استاتيک که براي ايجاد يک مسير مناسب براي سيلان ماده،حائز اهميت است.
   با درنظرگرفتن تأثيرمهم هندسهي ابزار روي سيلان فلز، ريزساختار حاصل که رابطه ي مستقيمي با نحوه ي سيلان دارد، براي هر ابزار، متفاوت خواهدبود. از «شبيه سازي»، براي بررسي نحوه ي سيلان و محاسبه ي نيروي محوري و در نتيجه طراحي ابزار مناسب، استفاده ميشود.


  شکل 2: تصوير نمادین پينی در جوشکارياصطکاکي اغتشاشي که از نظرهندسی، بهينهسازي شدهاست.



  • متغیرهای فرآیند: براي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي، دوپارامتر، بسيار مهماند: «نرخ چرخش ابزار» (W, rpm) در جهت ساعتگرد يا پادساعتگرد و «سرعت پيشروي ابزار» (V, mm/min) در طول خط اتصال.
   چرخش ابزار،باعث همخوردن و اختلاط ماده حول پين چرخان شده و پيشروي ابزار، ماده ي هم خورده را از جلو به عقب پين منتقل ميکند و در نهايت، فرآيند جوشکاري خاتمه مييابد. نرخچرخش بالاتر، باعث ايجاد گرماي بيشتر، بهدليل اصطکاک بيشتر و در نتيجه، همخوردن واختلاط بيشتر ماده خواهد شد.
   علاوه بر W و V، پارامتر مهم ديگر، «زاويهي محور»يا «کجي ابزار نسبت به سطح قطعهکار» است. کجي مناسب محور در امتداد جهت پيشروي، ايناطمينان را ميدهد که شانهي ابزار، مادهي همخورده با پين رزوهدار را بهطورمناسبي از جلو به عقب حرکت ميدهد. همچنين، «عمق فروروندگی پين در قطعهکار»، برايايجاد جوش مناسب، مهم است. عمق فروروندگی پين، بستگي به «ارتفاع پين» دارد. وقتي کهاين عمق کم باشد، شانهي ابزار، با قطعهکار تماس پيدا نميکند. بنابراين، شانهيچرخان، نميتواند مادهي همخورده را حرکتدهد. وقتي که اين عمق زياد باشد، باعثايجاد تشعشع زياد جوش ميشود و «جوش مقعر» ايجاد ميشود که باعث نازکي موضعي ورق جوشميگردد.




  • طراحي اتصال: رايجترين شکلهای طراحيجوش براي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي، اتصالات «لببهلب» (Butt Joint) و «روي هم» (Lap Joint) هستند. انواع اين اتصالات در شکل 3 نشان داده شده اند.
   در شکل 3- ،a دو ورق با ضخامت يکسان، روي يک صفحهي پشتيبانقرار گرفتهاند. در فرورفتن اوليهي ابزار، نيروها بسيار بزرگ هستند و مراقبت زياديبراي اطمينان از عدم جدايش دو طرف جوش، بايد صورتگيرد. ابزار چرخان در خط اتصالفرو ميرود و طول خط را ميپيمايد و همزمان، شانهي ابزار، در تماس کامل با سطحصفحات است که باعث ايجاد خط جوش ميشود. از طرفي ديگر، براي اتصال رويهم ساده، يکابزار چرخان، بهطور عمودي روي صفحهي بالايي و پاييني فرو ميرود و در جهت موردنظر، در خط طولي پيشروي ميکند و دو صفحه را جوش ميدهد.


  شکل 3: اتصالات مختلف براي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي
  a) لب به لب مربعي b) لب به لب کناري c) لب به لب Tشکل d) روي هم
  e) روي هم چندگانه f) روي هم Tشکل g) اتصال فيلت
  تنشهاي پسماند

  تنش هاي پسماند، تنش هايي هستند که در اثر کرنش هاي غير يکنواخت مکانيکي و حرارتي، همزمان با سيلان پلاستيک يک ماده، به وجود ميآيند و پس از برداشته شدن مهار خارجي، در آنباقي ميمانند.
  طي يک فرآيند جوشکاري، تغييرات دما، باعث ايجادتنش هاي حرارتي ناپايدار و کرنش هاي الاستيک غيريکسان و پراکنده در جوش و ناحيه ي نزديک به آن ميشود که اين امر، باعث ايجاد اعوجاج (Distortion) و تنش هاي پسماند مي شود. اين تنش ها به طور طبيعي، الاستيک هستند و در يک جسم بدون اعمال نيروي خارجي در حالت تعادل، وجود دارند؛ يعني برآيند نيروهاي داخلي در هر نقطه از ماده، صفر خواهد بود.
  عوامل مؤثر بر تنش هاي پسماند نیز، عبارتند از: 1- ويژگي هاي ماده 2- نوع فرآيندهاي جوشکاري 3-تعدادپاس هاي جوشکاري.



  مزاياي جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي



  • مزاياي متالورژيکي



  - فرآيند حالت جامد
  - اعوجاج کم قطعه کار
  - پايداري ابعادي مناسب
  - از دست نرفتن عناصر آلياژي
  - خواص متالورژيکي بسيار خوب در اطراف اتصال
  - ريزساختار مناسب
  - عدم وجود ترک
  - جايگزيني اتصال هاي چندگانه با بست ها.



  • مزاياي زيست محيطي


  - عدم نياز به گاز محافظ
  - عدم نياز به تميزکاري سطحي
  - حذف تلفات سايشي
  - حذف حلال ها
  - حفظ مواد مصرفي مثل سيم، گاز و غيره.



  • مزاياي انرژي


  - امکان استفاده از مواد بهتر که باعث کاهش وزن ميشود
  - فقط5/2 درصد انرژي مورد نياز يک جوش ليزر را نياز دارد
  - در کاربردهاي کشتي سازي وهواپيماسازي، سوخت کمتري مصرف ميشود.
  محمد نعیمی
  سید محمد مهدی زمانی



  منبع: hitna.ir
  ویرایش توسط آسمون : 2013/09/09 در ساعت 19:59
  .
  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]











 2. 5
 3. #2
  حسین یعقوبی
  مدیـــریت سـایت
  تاریخ عضویت
  2012/11/06
  محل سکونت
  ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴
  سن
  28
  نوشته ها
  1,422
  3,901
  4,140

  فیلم جوشکاری اصطکاکی FRW

  فیلم جوشکاری اصطکاکی FRW


  شرح :

  جوشکاری اصطکاکی (Friction Welding: FRW) فرآیندی است که در آن با استفاده از انرژی مکانیکی ناشی از حرکت قطعات روی هم و تبدیل آن به حرارت، اتصال صورت می گیرد. در واقع اتصال بین مواد بواسطه نیروی فشاری در ناحیه تماس دو قطعه ایجاد می شود. در مرحله اول این فرآیند جوشکاری ، تماس بین قطعات برقرار می شود. این تماس منجر به تمیز شدن سطوح اتصال می گردد. حرارت تولیدی در اثر تمیز کاری یک محدوده از قطعه را تحت تاثیر قرار می دهد. پس از مدتی قطعه یا قطعات متحرک، ثابت شده و قطعات بهم فشرده می شوند. در اثر این عمل پلیسه ای از مواد در ناحیه اتصال به بیرون ریخته می شود.

  قالب بندی : mpg

  مدت فیلم : ۱دقیقه

  حجم : ۹٫۲MB
  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

 4. 4
 5. #3
  حسین یعقوبی
  مدیـــریت سـایت
  تاریخ عضویت
  2012/11/06
  محل سکونت
  ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴
  سن
  28
  نوشته ها
  1,422
  3,901
  4,140

  فیلم جوش اصطکاکی

  مجموعه فیلم جوشکاری اصطکاکی

  برای دانلود روی هر عنوان کلیک نمایید .

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


 6. 2
 7. #4
  حسین یعقوبی
  مدیـــریت سـایت
  تاریخ عضویت
  2012/11/06
  محل سکونت
  ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴
  سن
  28
  نوشته ها
  1,422
  3,901
  4,140

  کتاب جوشکاری اصطکاکی

  چند فایل پی دی اف و پاورپوینت در رابطه با جوشکاری اصطکاکی:
  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]


  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]



  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

 8. 2
 9. #5
  سینا شریفی
  مدیـــر تالار مهندسی متالورژی
  تاریخ عضویت
  2012/12/08
  نوشته ها
  1,445
  3,296
  3,218

  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ( Friction Stir Welding )

  مقدمه
  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی برای اولین بار برای آلیاژهای AL ابداع گشت و یک روش جوش کاری حالت جامد است. چون روش های جوشکاری فعلی برای جوش دادن آلیاژهای آلومینیوم که در هوا فضا کاربرد دارند، کفایت نمی کند . آلومینیوم های سری 2xxx و 7xxx و 6xxx را به عنوان آلومینیوم های غیر قابل جوش می شناسند ، به خاطر ساختار میکروسکوپی ضعیف و خلل و فرج های که در منطقه FZ باقی می ماند و خواص منطقه جوش با فلز پایه قابل مقایسه نیست . بعضی آلومینیوم ها قابلیت جوشکاری دارند ولی در عوض با اکسیدهای سطحی مشکل بزرگی دارند که بر طرف کردن آن نیز گران می باشد . مجموع این عوامل دست به دست هم داد که در سال 1991 The welding institute (TWI) روش FSW را اختراع کرد.(Friction Stir Welding)


  ایده اصلی جوشکاری اصطکاکی بسیار ساده می باشد. یک وسیله دوّار مصرف نشدنی (یک پین ویژه همراه با دندانه) را در نظر بگیرید. دو فلزی را که می خواهند جوش بدهند در کنار هم محکم قرار می دهند و پین وارد خط اتصال این دو فلز می شود و همراه با چرخش ، طول خط اتصال را طی می کند. پین دو عمل اصلی را انجام می دهد:
  • گرم کردن قطعه توسط اصطکاک
  • حرکت دادن مواد به منظور اتصال
  گرما به کمک اصطکاک بین پین و قطعه کار و تغییر فرم پلاستیک قطعه به دست می آید. حرارت متمرکز شده باعث نرم شدن مواد اطراف پین و به همراه حرکت دوار پین، باعث حرکت مواد از جلوی پین به عقب پین می گردد و بر اثر این پروسه اتصال در حالت جامد اتفاق می افتد به علت ساختار هندسی پین ، موادی که در اطراف پین حرکت می کنند به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند . در جوشکاری FSW مواد در گرمای بالا تغییر شکل زیادی می دهند و ساختار نهایی ، دانه های کریستالی هم محور و خوبی دارد و همچنین دارای خواص مکانیکی مطلوبی است.



  مزایای جوشکاری FSW
  FSW به عنوان مهم ترین پیشرفت در اتصال فلزات در دهه ی اخیر مطرح بوده است و تکنولوژی "سبز" است که بازده انرژی بالا دارد و در مقام مقایسه با سایر روش های جوشکاری متداول ، FSW انرژی بسیار کمتری مصرف می کند و هیچ گاز محافظ یا سرباره ای استفاده نمی شود به همین علت دوست محیط زیست نامیده می شود و اتصال شامل هیچگونه فلز پر کننده ای نمی باشد و همچنین هر نوع آلومینیومی بدون دلواپسی از سازش پذیری ساختارش می توان به کار برد و هر نوع آلومینیومی و کامپوزیتی می توانند به یکدیگر با سهولت وصل شوند و در مقایسه با روش جوش کاری اصطکاکی قدیمی ، که معمولا بر روی قطعات قرینه و کوچک که می چرخیدند و فشار داده می شدند تا جوش بخورند ، جوش کاری اصطکاکی فعلی در انواع مختلف اتصالات مانند اتصال زیر، اتصال لب به لب ، اتصال T و اتصالات فیلت به کار می رود.
  اخیرا به وسیله Mishra روش FSP) Friction Stir Process) ابداع شده است به عنوان وسیله ای که ساختار میکروسکوپی را اصلاح می کند و بر پایه قوانین FSW بنا شده است برای مثال میزان ابر پلاستیکی در نرخ تنش های بالا در AL7075 مشاهده شده است ، علاوه بر این از FSP برای تولید سطح کامپوزیتی روی آلومینیوم و هموژن کردن پودرهای آلومینیوم و اصلاح ساختار کامپوزیتهای فلزی و بهبود خواص در آلیاژهای ریخته گری کاربرد دارد.


  پارامتر های جوشکاری
  در جوشکاری FSW چهار پارامتر بسیار مهم وجود دارد:
  1- سرعت چرخش پین (w, rpm) ساعت گرد و یا غیر ساعت گرد بدون آن .
  2- سرعتی که پین خط اتصال را طی می کند (v, mm/min) .
  3- زاویه انحراف ابزار از خط عمود بر سطح قطعه كار (tilt angle)
  4- نیروی عمودی وارد بر ابزار توسط كلگی دستگاه (N)

  حرکت گردش پین موجب به جنبش درآمدن و مخلوط شدن مواد به دور پین می شود و این کار باعث حرکت مواد از جلوی پین به عقب پین می شود. سرعت چرخش بالاتر پین موجب تولید دمای بالاتر می شود زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد موجب گرمای اصطکاکی بیشتر و مخلوط شدن و جنبش شدیدتر مواد می شود و در نتیجه گرمای بیشتری تولید می کند هر چند گرمای تولیدی توسط میزان جفت شدن سطح ابزار (سطح Shoulder) با قطعه کار کنترل می شود.
  بنابراین، با افزایش سرعت چرخش پین نبایستی انتظار داشت که گرمای تولیدی نیز به طور یکنواخت افزایش یابد با وجود این که ضریب اصطکاک در سطح با افزایش سرعت چرخش پین تغییر می کند علاوه بر سرعت چرخش پین و سرعت انتقال آن بر روی قطعه، زاویه بین پین و قطعه نیز دارای اهمیت می باشد. یک خمش (زاویه) مناسب بین پین و قطعه کار در حین پیمودن مرز جوشکاری موجب می شود که مطمئن شویم Shoulder مواد حرکت داده شده را می پوشاند (مانع از ائتلاف حرارت می شود) به کمک دندانه های پین و حرکت موثر مواد از جلوی پین به پشت پین.
  و همچنین عمق نفوذ پین درون قطعه کار (که اصطلاحاً target depth گفته می شود) برای بدست آوردن جوشی بی نقص با سطح Shoulder صیقلی، پارامتری حائز اهمیت است. عمق نفوذ توسط طول پین تعیین می گردد. هنگامی که عمق نفوذ بسیار کم باشد و Shoulder با سطح در تماس نباشد. بنابراین، بر اثر چرخش، مواد به صورت موثر نمی توانند از جلوی پین به عقب پین حرکت کنند در نتیجه جوش با کانالهای داخلی و یا سطحی شیار دار حاصل می شود و هنگامی که عمق نفوذ بسیار زیاد باشد. موجب فرورفتن Shoulder درون قطعه کار و ایجاد flash (گرمایی یا جرقه زدن) بیش از حد می شود و در این مورد، یک جوش کاملاً مقعر بدست می آید که موجب نازکی موضعی ورق های جوش داده می شود و بایستی اشاره کرد که به لطف پیشرفت در طراحی Shoulder، Shoulder های ساخته شده که همواره زاویه خمش آنها با سطح صفر می باشد [همواره عمود بر سطح هستند] که این Shoulder ها در جوشکاری سطوح منحنی شکل کاربرد دارند.
  پیش گرم کردن و یا سرد کردن می تواند برای بعضی از جوش کاری های FSW مهم باشد.
  برای موادی با دمای ذوب بالا مانند فولاد و تیتانیم یا مواد با ضریب رسانایی حرارتی بالا مانند مس، گرمای تولید شده به کمک اصطکاک و جنبش برای بدست آوردن موادی نرم و پلاستیکی شده در اطراف پین کافی نمی باشد. و در این صورت بدست آوردن جوش بی نقص بسیار مشکل است. دراین مواد پیش گرم کردن و یا استفاده از منبع گرمایی خارجی به material flow و افزایش process window [قابلیت جوش کاری فلزات] کمک می کند و در طرف دیگر، موادی با دمای ذوب پایین مانند آلومینیوم و منگنز هستند که سرد کردن آنها موجب کاهش رشد دانه ها و انحلال تنش های پس ماند می شود.


  پیشرفتهای جوشکاری FWS
  امروزه باتوجه استفاده گسترده از این روش جوشکاری در دنیا پیشرفتهای گسترده ای در آن به وقوع پیوسته است از جمله استفاده از سیستمهای رباتیک برای انجام این نوع جوشکاری که سرعت انجام این نوع جوشکاری را بالا برده است. کاربرد جدید دیگر از این نوع جوشکاری در صنایع خودرو سازی است که امروزه از این نوع جوشکاری در این صنایع استفاده گسترده می شود .

 10. 3
 11. #6
  سینا شریفی
  مدیـــر تالار مهندسی متالورژی
  تاریخ عضویت
  2012/12/08
  نوشته ها
  1,445
  3,296
  3,218

  کلیپ کوتاهی درمورد روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

  کلیپ کوتاهی درمورد روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW


  زمان : 40 ثانیه

  حجم فایل : 10.7 mb

  فرمت : MOV


  خدمت دوستان



  [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

 12. 1
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •