نکاتی که در پایین به محضرتون خواهم رساند به شرکت های سازنده ( اعم از کوچک یا بزرگ ) کمک خواهد کرد که به اهداف کلان خود برسد.


1- مجموعه ای از اهداف را برگزینید :
* آنهایی که مشتری پرسودترین...