آما - یزد - میکا - رضا - آذر جوش - شیراز - زنجان - مستر
البته سال به سال به تعداد تولیدکننده الکترود در ایران اضافه میشه و باز کم میشه اما شرکت های بالا رو میشه فعالترین شرکت ها دونست.